26 aprilie 2021

Dating Agen? ie fara inregistrare, Account Options

Conținutul

  Dating Agen? ie fara inregistrare

  Copiile de pe actele doveditoare vor Dating Agen? ie fara inregistrare certificate olograf pentru conformitate cu originalele de către persoana fizică autorizată.

  În cazul persoanelor fizice nerezidente, se depun copii certificate şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public.

  Dacă doreşte înregistrarea o persoană fizică, care desfăşoară activitate economică autorizată şi recunoscută într-un alt stat membru al UE sau al Spaţiului Economic European, va depune documentaţia care atestă funcţionarea legală, obţinută Dating Agen? ie fara inregistrare celalalt stat fotocopie şi traducere în limba română certificată olograf.

  Conform dispozițiilor art.

  Dating Agen? ie fara inregistrare

  Formularele de cereri și declarațiile-tip pot fi accesate pe pagina de internet a instituției, la adresa onrc. Cererea transmisă în formă electronică, prin portalul de servicii online sau prin poşta electronicăva avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică calificată. La transmiterea prin mijloace electronice, cererea de înregistrare şi înscrisurile cerute Dating Agen? ie fara inregistrare lege în original se semnează cu semnătură electronică calificată, iar în cazul înscrisurilor cerute în copie certificată de parte, copia este certificată prin semnătură electronică calificată.

  Dating Agen? ie fara inregistrare

  În situația transmiterii documentelor prin poștă, se va atașa actul de identitate a solicitantului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul. Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului.

  Dating Agen? ie fara inregistrare