Femeia care cauta omul Parakou

Nicio parte din aceastã carte nu poate fi reprodusã sau transmisã sub nicio formã, sau cu niciun mijloc electronic sau mecanic, inclusiv fotocopiere, înregistrare sau introducere într-un sistem de pãstrare a informaþiilor, fãrã permisiunea scrisã a autorului ºi a editorului. Toate citatele biblice au fost reproduse din versiunea Cornilescu a Bibliei. Când incendierea nu este o crimã! Antiunsul O lucrare nemuritoare pentru muritori Lumea suspinã dupã Evanghelie!

Mesaj al secretarului de stat

Noii Elisei ai lui Dumnezeu Mesajul unic Isus înveºmântat sau dezbrãcat? Când minunile înceteazã Partea a treia: Motivaþia personalã 9. Neputincios sau important?

Femeia care cauta omul Parakou

Venise timpul sã vãd impactul Evangheliei glorioase despre care se vorbea în tradiþia consacratã a misiunilor printre strãini. Doar la cinci oameni? Neatinºi de misiunea noastrã rãmâneau de milioane de suflete din Africa, cele mai multe dintre ele fiind în necunoºtinþã de mântuirea Femeia care cauta omul Parakou Isus Cristos.

Sigur, toþi aceºtia ar fi putut fi evanghelizaþi în modul în care o fãceam noi, dar numai dacã noi am fi trãit cinci mii de ani!

Femeia care cauta omul Parakou

Cu toate acestea, numãrul mic de ascultãtori nu ne-a descurajat. Trezirea putea veni oricând, ºi astfel multe dintre probleme ar fi fost rezolvate. Dumnezeu putea oricând sã se ridice la luptã. Speranþa aceasta ne-a dat rãbdare ºi ne-a þinut cu ochii aþintiþi spre cer. Nu aveam noi în faþã exemplul marilor noºtri pãrinþi spirituali care se înconjuraserã cu aceastã credinþã mai presus de orice îndoialã?

Brusc mi-a apãrut clar cã Evanghelia nu poate fi Vestea Bunã pentru oamenii care nu o aud cã o Evanghelie nepredicatã nu este deloc o Evanghelie. O altã micã razã de 10 EbF-new-size.

curs-coaching.ro - Only the Best Free Live Cams

Domnul lucra împreunã cu ei Marcusublinierea îmi aparþine. Dumnezeu lucra, când ei lucrau. Smith Wigglesworth spunea: Faptele Apostolilor a fost scrisã pentru cã apostolii au lucrat! Cãci întrucât lumea, cu înþelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înþelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a gãsit cu cale sã mântuiascã pe credincioºi prin nebunia propovãduirii crucii 1 Corinteni Deci, El ne aºtepta, ºi nu puteam fugi de aceasta El mã aºtepta ºi pe mine.

Mesaj de la ambasador-at-mare

Am iniþiat un curs biblic prin corespondenþã, la care s-au înscris 50 de mii de oameni. Atât de mulþi! Lucrarea aceasta mi-a revelat, asemenea periscopului unui submarin, realitatea cã eram scufundat într-un ocean de omenire flãmândã dupã mântuire; în plus, am primit o viziune. Noapte de noapte Femeia care cauta omul Parakou întregul continent african spãlat în sângele lui Isus, þarã dupã þarã.

Dacã am aºteptat trezirea? Noi am aºteptat-o!

Aºteptarea s-a întins, în întregime ºi cu rãbdare, de-a lungul a o sutã de ani lungi de rugãciuni stãruitoare. Va Femeia care cauta omul Parakou Dumnezeu acum? Totuºi am fost confruntat cu încã un fapt: n-a existat niciodatã trezire fãrã evanghelism agresiv.

Deci, sub un impuls neaºteptat, care s-a dovedit a fi de la Dumnezeu, împreunã cu o bisericã de 40 de membri am închiriat un stadion de zece mii de locuri, în vederea unei campanii de evanghelizare.

Femeia care cauta omul Parakou

Zece mii de oameni au venit! Primul seceriº!

Femeia care cauta omul Parakou

Pentru prima datã vedeam mii de oameni venind sã rãspundã chemãrii mântuirii. Dumnezeu mi-a deschis x 11 EbF-new-size. A Femeia care cauta omul Parakou loc un botez cu Duhul Sfânt în masã, însoþit de multe minuni de Femeile obeze Olympus intalnire cu Marte. Am plâns ca un copil ºi am fãcut un Femeia care cauta omul Parakou înaintea lui Dumnezeu cã, în ascultare, voi merge prin toatã Africa pentru a face ca viziunea pe care mi-o dãduse sã ajungã realitate.

Am fost convins cã, dacã Dumnezeu a putut sã facã aceasta cu zece mii de Femeia care cauta omul Parakou, El o va face ºi cu de milioane. Ceea ce vedem cã face Dumnezeu azi în Femeia care cauta omul Parakou ne taie respiraþia. Cãlcând pe urmele giganþilor care Femeia care cauta omul Parakou trecut pe aici înaintea noastrã, noi secerãm cu bucurie ceea ce ei au semãnat cu lacrimi.

Femeia care cauta omul Parakou

Am ajuns la Bukavu, o localitate vizitatã pentru prima datã de misionarul C. Studd ºi rãmasã încã izolatã în pãdurile bãtute de ploi ale Zairului. Acolo am vãzut 70 de mii de oameni rãspunzând chemãrii dragostei lui Dumnezeu. David Livingstone profeþise cã acolo unde el vãzuse de-abia un singur suflet convertit, va veni timpul când vor fi mii de astfel de suflete.

La Blantyre, Malawi, localitate numitã dupã oraºul din Scoþia unde s-a nãscut Livingstone, mai multe sute de mii au rãspuns chemãrii Evangheliei.

Cu toate acestea, daca s-ar putea mentine traficul de persoane pana la o lumina ca o prisma, fiecare fateta ar reflecta o versiune diferita a crimei, distincta in context, dar aceeasi in esenta. Traficantii pot fi membri ai familiei, recrutori, angajatori sau straini care exploateaza vulnerabilitatea si circumstantele pentru a constrange victimele sa se angajeze in sex comercial sau sa le insele in munca fortata. Aceasta crima polivalenta poate provoca factorii de decizie.

Diavolul se Femeia care cauta omul Parakou în plinã contraofensivã, odatã cu eliberarea de cãtre Isus a unor mari mulþimi de captivi. Creºtinismul rece ºi de ocazie nu va reuºi sã facã nimic. Naþiunile au nevoie urgentã de mesajul incendiator al Crucii acum, nu atunci când vom fi noi dispuºi la aceasta. Preºedinþi ºi lideri politici vãd rezultatele minunate pe care vestirea Evangheliei le aduce în popoarele lor ºi ne întâmpinã personal.

În martie campania noastrã de xi 12 EbF-new-size. Preºedintele ne-a primit în casa lui de douã ori. Numãrul celor adunaþi a fost de opt sute de mii în ºase întâlniri, dintre care aproape un sfert de milion au luat parte la serviciul cu care a culminat aceastã serie de întâlniri. Cei mai mulþi dintre ei L-au mãrturisit public pe Isus Cristos, între aceºtia incluzându-se mulþi musulmani ºi animiºti. De asemenea, în Nigeria, dupã ce am Femeia care cauta omul Parakou la înscãunarea noului preºedinte, am fost invitat sã organizez mai multe întâlniri în acea þarã.

În Lagos, 1,6 milioane de oameni au participat la o singurã întâlnire în total ºase milioane în doar Femeia care cauta omul Parakou zile. Rãspunsul la puterea Evangheliei este absolut impresionant!

Cândva, misiunea noastrã naviga din profeþie în profeþie, astãzi, merge din împlinire în împlinire. Timp de mai mult de douãzeci de ani am purtat în inima mea o promisiune divinã cã vom vedea un milion de suflete convertite într-o singurã întâlnire. În Lagos, Nigeria, în ziua de sâmbãtã 12 noiembrieacest lucru s-a împlinit când echipa noastrã au înregistrat de decizii pentru Cristos.

Ne-am dotat cu sisteme de amplificare prin care putem Femeia care cauta omul Parakou auziþi de mulþimi de oameni mai mari decât oricare altele cãrora li s-au adresat vreodatã oameni în direct. Dacã Cel crucificat urmeazã sã vadã rodul muncii sufletului Lui ºi sã se învioreze, aºa cum se afirmã în Isaiasã îndrãznim noi sã gândim în termeni mai modeºti?

Va fi El înviorat de orice altceva mai puþin decât atât? De ce sã gândeascã, sã planifice slujitorii lui Dumnezeu ca liliputanii? Cum acoperã apele fundul mãrii? În aºa fel încât nu rãmâne niciun singur petic de pãmânt uscat! Imaginea aceasta ilustreazã clar planul lui Dumnezeu.

Femeia care cauta omul Parakou

Cunoºtinþa slavei Sale, puterea ºi mântuirea se vor întinde peste toatã lumea ca un potop nestãvilit. Nu va rãmâne niciun singur petic de pãmânt uscat, nu va rãmâne în necunoºtinþã nicio þarã, niciun oraº, sat, nicio familie, nicio persoanã. Tot pãmântul este plin de mãrirea Lui!